ikona tel
close Skontaktuj się z nami
+48 729 927 866
biuro@helixsystem.pl
PL EN DE

Ogólne warunki sprzedaży / RODO

Ogólne warunki sprzedaży - HELIX SYSTEM S.C.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów, których sprzedawcą lub dostawcą są Denis Pantak i Paulina Januszewicz-Chyra - wspólnicy spółki cywilnej HELIX SYSTEM S.C., ul. Raciborska 40, 44-153 Bargłówka, NIP 969-16-41-320, REGON: REGON: 385886241 (zwani dalej: „Sprzedającym”).
 2. Poniższe OWS stanowią integralną część ofert oraz umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego i mają zastosowanie w bieżących oraz przyszłych relacjach handlowych, w których drugą stroną umowy (zwaną dalej: „Kupującym”) jest inny przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Poniższe OWS wyłączają zastosowanie innych wzorców umownych (ogólnych warunków umów, ogólnych warunków sprzedaży, regulaminów, wzorów umownych itp.) stosowanych przez Kupującego. Warunki sprzedaży lub dostawy niezgodne z OWS nie wiążą Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały przez niego w sposób wyraźny zanegowane. Wyłączone jest stosowanie przez Kupującego przy składaniu oferty lub zawieraniu umowy jakichkolwiek jednostronnych dopisków, klauzul lub warunków, które miałyby kształtować warunki sprzedaży w sposób niezgodny z OWS.
 4. Wszelkie odstępstwa od warunków określonych w OWS wymagają indywidualnego uzgodnienia oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W razie sprzeczności treści oferty lub umowy z OWS, pierwszeństwo znajdują postanowienia oferty lub umowy.
 5. Poniższe OWS są udostępniane Kupującemu przed zawarciem umowy. Obowiązująca wersja OWS jest również dostępna na stronie internetowej http//www.helix-system.pl.

§ 2

Zawarcie umowy

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów i usług kierowane przez Sprzedającego do nieograniczonego kręgu adresatów, zamieszczane w prospektach, katalogach, folderach, broszurach, ogłoszeniach lub innych materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedającego, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W razie wątpliwości poczytuje się, że informacje te są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2. Wszelkie zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje oraz modyfikacje oferty, umowy lub OWS składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku ze składaniem oferty lub zawieraniem umowy nie wiążą Sprzedającego, jeżeli nie zostaną potwierdzone przez niego na piśmie. Sprzedający zastrzega, że doradztwo techniczne z jego strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie rodzi po stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji lub innych roszczeń odszkodowawczych.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 4. Przesłanie przez Kupującego do Sprzedającego zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla ważności oferty każde zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać co najmniej:
 1. nazwę towaru,
 2. szczegółowy opis towaru,
 3. ilość zamawianego towaru,
 4. termin dostawy,
 5. warunki płatności,
 6. warunki dostawy,
 7. miejsce dostawy.
 1. Składając zamówienie w sposób określony w § 4 pkt 4 OWS Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią OWS i akceptuje je bez zastrzeżeń.
 2. Jeżeli zamówienie dotyczy przedstawionej wcześniej przez Sprzedającego oferty sprzedaży, wymagane jest wskazanie w zamówieniu numeru oferty. W braku wskazania numeru oferty uznaje się, że Kupujący złożył nowe zamówienie, o którym mowa w § 2 pkt 4 OWS. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenie, dostępności lub parametrach towaru, wynikające ze złożenia przez Kupującego nowego zamówienia.
 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, wymieniając nazwę i ilość zamówionego towaru, cenę i warunki płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia, bądź też informuje o braku możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub informacji o braku możliwości jego realizacji może nastąpić listownie (rejestrowaną przesyłką poleconym) lub drogą korespondencji e-mail.
 4. Informując o braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedający może zaproponować odmienne warunki jego realizacji lub inne zmiany w stosunku do treści zamówienia. Propozycja warunków realizacji zamówienia odmiennych od treści Zamówienia złożonego przez Kupującego uważana jest za nową ofertę.
 5. W terminie 3 dni roboczych od doręczenia Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący może zgłosić zastrzeżenia co do treści zamówienia. Przesłanie zastrzeżeń do zamówienia może nastąpić listownie (rejestrowaną przesyłką poleconym) lub drogą korespondencji e-mail.
 6. Zawarcie pomiędzy Stronami umowy sprzedaży następuje z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. W sytuacji, gdy Kupujący zgłosi zastrzeżenia co do treści zamówienia, o których mowa w § 2 pkt 8 OWU, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta do czasu dokonania przez Strony korekty zamówienia lub innych niezbędnych uzgodnień.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści złożonego zamówienia.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w oferowanych towarach, jeżeli zmiany takie zmiany służą postępowi technicznemu, użyteczności towaru lub stały się niezbędne wskutek innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.

§ 3

Cena, termin i warunki płatności

 1. Strony są związane ceną sprzedaży wskazaną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu realizacji zamówienia. Cena wskazana w potwierdzeniu realizacji zamówienia nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że wyraźnie uwzględniono je w treści potwierdzenia.
 2. W razie wyrażenia ceny w walucie obcej, podstawą do rozliczenia transakcji w walucie polskiej jest kurs sprzedaży danej waluty zamieszczony w tabeli kursów walut mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty, podstawą do rozliczenia transakcji w walucie polskiej jest kurs sprzedaży danej waluty zamieszczony w tabeli kursów walut mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury proforma.
 3. W braku odmiennego zastrzeżenia ceny podawane w zamówieniach i ofertach są cenami netto. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, poprzez cenę netto rozumie się cenę fabryczną produktu, zawierającą koszt opakowania zwykle używanego w obrocie handlowym, niezawierającą podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawia i przesyła Kupującemu fakturę VAT obejmującą cenę netto, powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dacie realizacji zamówienia.
 4. Zapłata ceny następuje w terminie wskazanym w ofercie lub umowie. Jeżeli strony uzgodniły, że termin płatności biegnie od dnia wystawienia faktury VAT, dla rozpoczęcia jego biegu nie ma znaczenia, czy faktura ta została odebrana przez Kupującego. W braku uzgodnienia terminu płatności, zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT.
 5. Jeżeli zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy, za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 6. Na żądanie Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany przedstawić kopię decyzji o nadaniu numeru REGON oraz decyzji o nadaniu numeru NIP.
 7. W braku zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży w umówionym terminie, Sprzedawca może:
 1. naliczać odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia oraz obciążyć kupującego kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
 2. wstrzymać realizację zamówienia do czasu dokonania zapłaty przez Kupującego,
 3. odmówić wydania gotowego zamówienia,
 4. wstrzymać uprawnienia Kupującego do płatności za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego,
 5. odebrać przyznane wcześniej rabaty.
 1. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty umówionej ceny sprzedaży.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na wypadek istotnej zmiany sytuacji rynkowej, wzrostu wskaźnika inflacji lub wzrostu cen towarów, surowców i materiałów. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Decyzja o realizowaniu płatności za złożone zamówienie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy jest podejmowana przez Sprzedawcę dla każdego Kupującego indywidualnie, a w szczególności może dotyczyć Kupujących, którzy dokonywali już zamówień towarów oraz regulowali wszelkie płatności w terminie.

§ 4

Termin i warunki dostawy

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć zamówione towary w terminie i na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Dostawa towarów jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub warunków dostawy z uwagi na okoliczności od niego niezależne, obejmujące w szczególności:
  1. zaniechanie lub opóźnienie w wykonaniu obowiązków leżących po stronie Kupującego, polegające w szczególności na braku dostarczenia Sprzedawcy informacji niezbędnych do wykonania lub realizacji zamówienia;
  2. zmianę lub wydłużenie terminu dostawy przez podmioty trzecie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Kupującego;
  3. zmianę dyspozycji Kupującego dotyczącą instrukcji transportowych;
  4. modyfikację zamówienia przez Kupującego,
  5. potrzebę uzgodnienia przez Sprzedawcę z Kupującym szczegółów zamówienia lub dostawy.
 3. Sprzedający niezwłocznie informuje Kupującego o zmianie terminu lub warunków dostawy wraz ze wskazaniem ich przyczyn oraz wyznaczeniem nowego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu lub warunków dostawy z przyczyn określonych w § 4 pkt 2 OWS.
 4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z zamówionym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania przez Sprzedającego zamówionego towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej lub spedycyjnej.
 5. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania przez Kupującego zapłaty całości ceny za zamówiony towar.
 6. Sprzedający dopuszcza możliwość dokonywania dostawy zamówionego towaru w częściach, po uprzednim wyrażeniu przez Kupującego zgody na dostawy częściowe. Zgoda na częściowe dostawy może zostać wyrażona przez Kupującego w formie pisemnej lub drogą korespondencji e-mail, w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu przez Sprzedającego informacji o możliwości realizacji dostawy częściowej.
 7. Jeżeli Strony uzgodniły jako formę dostawy towaru „odbiór osobisty”, Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w siedzibie lub magazynie Sprzedającego, w terminie 7 dni od daty realizacji zamówienia przez Sprzedającego. W razie uchybienia przez Kupującego obowiązkowi odebrania towaru, Sprzedawca jest uprawniony do zlecenia dostawy towaru wybranej przez niego firmie kurierskiej, na adres Kupującego wskazany z zamówieniu lub inny wskazany przez niego adres.
 8. Jeżeli Strony uzgodniły jako formę płatności „przedpłatę”, termin realizacji i dostawy zamówienia może ulec wydłużeniu o okres opóźnienia w zapłacie ceny.
 9. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu naruszenia przez Kupującego warunków dostawy określonych w OWS. Dotyczy to w szczególności kosztów przechowania, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru u Sprzedawcy, kosztów przechowania, zabezpieczenia i ubezpieczenia towaru w firmie przewozowej, a także dodatkowych kosztów powstałych wskutek nieodebrania przez Kupującego zamówionego towaru. Zapłata należności, o których mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty obciążeniowej Kupującemu.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firm przewozowych lub spedycyjnych oraz za opóźnienie wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących po stronie osób trzecich. W szczególności Sprzedający nie odpowiada za szkodę w postaci strat i utraconych zarobków Kupującego w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

§ 5

Pozwolenia i decyzje administracyjne

 1. Składając zamówienie w sposób określony w § 4 pkt 4 OWS Kupujący potwierdza, że posiada wszystkie koncesje, pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje administracyjne wymagane prawem do zakupu, dostawy oraz używania zamówionego towaru zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, ponosi Kupujący.
 2. Sprzedający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nieposiadania przez Kupującego dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 OWS. Obciążenie Kupującego karą umowną nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania w zakresie przewyższającym naliczoną karę umowną.

§ 7

Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania otrzymanego towaru niezwłocznie po jego dostawie.
 2. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o niezgodności, na piśmie lub w drodze korespondencji e-mail, w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru. Niezgłoszenie niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oznacza przyjęcie towaru bez zastrzeżeń.
 3. Jeżeli dostarczony towar posiada widoczne uszkodzenia i/lub wady, które mogą być rozpoznane w sposób niewymagający przeprowadzenia dodatkowych testów lub pomiarów, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o niezgodności, na piśmie lub w drodze korespondencji e-mail, w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru. Niezgłoszenie reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
 4. Jeżeli towar został dostarczony za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół szkodowy w momencie odbioru, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę. Jeżeli niezgodność z zamówieniem, uszkodzenie lub wada towaru zostały ujawnione dopiero po ich rozpakowaniu lub oględzinach, Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół szkodowy niezwłocznie po ich ujawnieniu, na warunkach określonych w warunkach przewozu lub regulaminie firmy przewozowej lub spedycyjnej.
 5. Towar, o którym mowa w § 7 pkt 1 lub 2 OWS, powinien być odesłany Sprzedającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym formy przesyłki.
 6. Rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej w trybie § 7 pkt 1 lub 2 OWS następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne stanie się wykonanie szczegółowych badań, ekspertyz lub naprawy towaru, termin na rozpatrzenie reklamacji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ich wykonania. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o każdym przedłużeniu rozpatrzenia reklamacji z przyczyn, o których mowa w zdaniu drugim.
 7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z rozpatrzeniem reklamacji, o której mowa w § 7 pkt 2 OWS, do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty umówionej ceny.
 9. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją oraz reklamacją zgłoszoną po upływie terminów, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2 OWS.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości i prawidłowego działania zakupionego towaru.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT Kupującemu.
 3. Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru, na piśmie lub w drodze korespondencji e-mail, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wykrycia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które wniknęły z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie w szczególnych warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji. Części i podzespoły zużywające podczas pracy urządzeń nie są objęte warunkami gwarancji.
 6. W przypadku części skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Kupującego, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Kupującego materiały i ich właściwości. Sprzedawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za towary skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Kupującego.
 7. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji wygasają w sytuacji:
 1. nieodpowiedniego montażu towaru,
 2. nieodpowiedniej eksploatacji towaru,
 3. niezawiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie towaru w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 3 OWS,
 4. przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
 5. użycia niewłaściwych mediów przez Kupującego,
 6. dokonania ingerencji w konstrukcję towaru bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 9

Zwrot towaru

 1. Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń Kupującego i Sprzedającego.
 2. Towary zamówione pod konkretne założenia i specyfikacje Kupującego nie są objęte zwrotem.
 3. Kupujący jest zobowiązany odesłać zwracany towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar nie może nosić śladów używania.
 4. Kupujący jest uprawniony do odesłania towaru na koszt Sprzedającego wyłączenie w przypadku dostarczenia mu towaru niezgodnego ze złożonym zamówieniem. Wszelkie inne koszty i niebezpieczeństwa związane ze zwrotem towaru obciążają Kupującego.

§ 9

Siła Wyższa

 1. Jeżeli zachodzą okoliczności pozostające poza kontrolą Stron, takie jak zakłócenia w produkcji lub dostawie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryk i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, wichury, trzęsienia ziemi, epidemie, wojny itp., dostawa może zostać odpowiednio opóźniona lub zatrzymana. Strona narażona na działania, o których mowa powyżej, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony na piśmie lub w drodze korespondencji e-mail.
 2. Strony zobowiązują się podjąć współdziałanie w celu zminimalizowania skutków wywołanych zaistnieniem siły wyższej oraz doprowadzenia do realizacji umowy.

§ 11

Ochrona danych osobowych - RODO

 1. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Sprzedający informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych są Denis Pantak i Paulina Januszewicz-Chyra - wspólnicy spółki cywilnej HELIX SYSTEM S.C., ul. Raciborska 40, 44-153 Bargłówka, NIP 969-16-41-320, REGON: REGON: 385886241.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@helixsystem.pl lub listownie, na adres wskazany w § 11 pkt 1 lit. a OWS.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej realizacji umowy sprzedaży lub dostawy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego są:
   1. realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – przez okres współpracy,
   2. dokonywanie rozliczeń realizacji umowy, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – przez okres 3 lat od ostatniej płatności lub potrącenia,
   3. wypełnianie obowiązków podatkowych – w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe,
   4. dochodzenie oszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochronie przed kierowanymi wobec niego roszczeniami – przez okres 3 lat od zakończenia współpracy,
   5. komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji w celu realizacji umowy.
  4. Sprzedający nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie użycza danych osobowych Kupującego osobom trzecim. Dane te mogą być przekazywane innym instytucjom, aby możliwe było zawarcie lub realizacja umowy oraz realizacja ustawowych obowiązków.
  5. Kupujący ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe, a także oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   2. przeniesienia swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować ich przetwarzanie,
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są wyłącznie na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Kupującego lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 2. Sprzedający nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

§ 11

Klauzula prorogacyjna

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym i Kupującym wynikłe w związku z realizacją umowy rozwiązywane będą na drodze polubownej. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Sprzedawcę,  począwszy od 01.01.2022r.
 2. Kupujący nie może przenieść wierzytelności lub praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 3. Strony zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 4. Jeżeli okaże się, że którekolwiek z postanowień OWS lub umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się zawrzeć dodatkowe porozumienie, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu umowy. Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane są do realizacji obowiązków przewidzianych w umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.
 5. W sprawach nieuregulowanych w OWS, zamówieniu i umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie dodatkowe porozumienia, modyfikujące lub uzupełniające OWS, zamówienie lub umowę wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Social Media

facebook instagram